สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง

พระธรรมของพระพุทธเจ้าค่ายิ่งแก้ว  เราพบแล้วพระพุทธศาสนา


พระสัจธรรมเป็นประทีปแห่งโลกา โปรดมวลสัตว์ที่เกิดมาให้พ้นภัย

เมื่อพบแล้ว ธรรมะ อย่าเมินเฉย  อย่าละเลยเร่งอบรมบ่มนิสัย

เพียรศึกษาปฏิบัติขัดเกลาไป   ปลดพันธะกิเลสใจตลอดกาล

      เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กรของท่าน  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-416-5445  

องค์พระประธานศาลาปฏิบัติธรรม
เมื่อท่านมาถึงสำนักปฏิบัติธรรม

            จุดประสงค์  การสร้างสำนัก  เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปและรองรับผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากที่จะเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ก็ยังเป็นสถานที่รองรับสำหรับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กรหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโรงเรียน  มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ผู้ที่ต้องการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมพุทธศาสนาและการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

 
             สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่องได้สร้างสำเร็จผ่านมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 12 ปี ในเนื้อที่ดินจำนวน 138 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา  ด้วยงบประมาณผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างถวาย ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยใช้เวลาในการสร้างประมาณ 2 ปี จึงแล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้มาปฏิบัติธรรมและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ มาใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และท่านเจ้าคุณพระสุนทร ธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) คิดว่าพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมมีเพิ่มจำนวนมาก จึงสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ณ.วัดพุทธแสงธรรม (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตสาขาที่ 4) ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค อยู่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งอยู่ใกล้หินกอง ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 


บรรยากาศบริเวณสำนัก


สิ่งที่น่าเสียดายในชีวิต มิอาจคิดเป็นมูลค่าราคาได้


ใช่เพชรนิลจินดาอันมากมาย แต่กลับกลายเป็นเวลาน่าตกใจ


เวลานั่นมันผ่านไปไม่หวนกลับ เคลือนเลื่อนลับจับไม่ได้ดั่งใจหมาย

มันกลืนกัดสรรพสิ่งทั้งหญิงชาย แม้สุดท้ายไม่วายตวัดกัดกินตน
พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

       สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตสาขาปากช่อง เป็นสำนักปฏิบัติที่สร้างด้วยผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วไป

      จึงเป็นสถานที่สาธารณะในการปฏิบัติธรรมให้เกิดผลสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกจิตฝึกใจให้สงบจากอกุศลธรรมต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณเนื้อที่ดินจำนวน ประมาณ 139 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2547 ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลา 2 ปี จึงจะแล้วเสร็จ 

      ก่อนจะมาเป็นสำนักก็เป็นสวนน้อยหน่า สวนมะขาม และเติมไปด้วยป่าต้นกฐินเป็นสถานที่เงียบสงบอากาศดี เหมาะแก่การปฏิบัติ ท่านเจ้าคุณจึงสร้างสำนักแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติสำหรับสาธุชนทั่วไป และมิได้เก็บค่าบริการแต่อย่างใดแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละท่าน มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ในการปฏิบัติธรรม จัดการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะ มีประโยชน์ทั้งในด้านตนเองและสังคมที่จะเสริมสร้างความรู้ในแนวปฏิบัติธรรม พักจิตใจให้สงบจากอกุศลธรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงตามทำนองคลองธรรมของแต่ละท่านแต่ละคนและยังเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะได้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สุขกับตนเองและสังคมต่อไป                                                                                                   คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้ม้วย      เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรคฺ์

สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทัน      พึงรึบสร้างทางไว้พลันนั่นแหละดี

พระสุนทรธรรมภาณเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (คณะธรรมยุต)

ข้อคิด วันเวลาย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตมีแต่เกิดแก่เจ็บตายหมุนไปสู่เป้าหมายแห่งสัจธรรม ความจริงที่ทุกคนต้องประสบณ์และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชีวิตจะมีค่า ถ้าไม่ประมาทในชีวิต ในการกระทำของตนเอง ปัจจุบันเราทำอะไรกันอยู่ มีเป้าหมายให้กับชีวิตของตนเองแล้วหรือยัง หรือว่าชีวิตของเรามีแต่ความเพลินไปกับอารมณ์ปรุงแต่งจิตวัน ๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นชีวิตที่อยู่โดยไร้ประโยชน์ไม่มีสาระแก่นสารแต่ประการใด ควรทำจิตใจของตนเองให้มีการปล่อยวางจากอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมทุกวัน จะทำให้เราทุกคนมีคุณค่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความสุขในชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมประเทศชาติต่อไป        

           สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตจึงสนับสนุนทุกท่าน ที่ต้องการมีชีวิตที่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการเชิญชวนทุกท่านที่มีเวลาและโอกาศ เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศิลเป็นญาติธรรม เพื่อจิตใจจะได้มีที่พึ่งอาศัย ทั้งในภพปัจจุบัน และภพในอนาคต   


ประวัติเจ้าคุณพระสุนทร ธรรมภาณ

รอบ ๆ ศาลาปฏิบัติธรรม

          คติธรรม


เอาแสงธรรม  ฉายส่อง  มองชีวิต


ความถูกผิด ชั่วดี  มีฉะไหน 


ความสงบ  วุ่นวาย ทั้งกายใจ


เป็นเช่นไร  จงมองดู ให้รู้จริง
ดูกิจวัตรประจำวัน     
สำหรับท่านที่สนใจติดต่อการจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะให้กับหน่วยงานองค์กรของท่านติดต่อ   
     ประชาสัมพันธ์ได้ทุกวันหมายเลข โทรศัพท์ 084-416-5445)ดูที่พัก

บรรยากาศยามเช้าสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง
แผนที่ทางเข้าสำนัก
แผนที่ทางอากาศ