กฏระเบียบ

             ทุกท่านและทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ.สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ก็ต้องศึกษากฏระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน พึงต้องสำรวมกายวาจาใจ อย่าให้อกุศลเข้ามาเผาจิตใจมีความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม พึงคิดใว้เสมอมาปฏิบัติเจริญบุญกุศลในการบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจ บุญกุศลที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีการปฏิบัติศิลสิกขาบทเป็นพื้นฐาน และต้องสำรวมระวังจิตใจในการคิดทางด้านอกุศลธรรม ไม่ให้เกิดขึ้นในใจ ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็พึงละเสีย จะเป็นกำไรชีวิตในการปฏิบัติธรรมโดยถูกต้อง ตามหลักธรรม

คณะชมรมพุทธศาสนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                           


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการมาถือบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม ณ.สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ ถือบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมต้องแจ้งความประสงค์เพื่อ ขอบวชได้ที่เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ที่จุดประชาสัมพันธ์ บนศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อ ลงทะเบียนกรอกรายละเอียด โดยต้องมีหลักฐาน คือ บัตรประชาชนหรือ บัตรข้าราชการหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละไม่เกิน 9 วัน หากมีความประสงค์จะอยู่ต่อ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 1 วัน และจะ พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นรายๆไป ตามความเหมาะสม

ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อ

ที่สังคมรังเกียจ

ห้ามนำของมีค่า และเครื่องรางของขลังทุกชนิดมาประดับตกแต่ง


เพศหญิง

สวมเสื้อแขนยาว หรือครึ่งข้อศอก คอไม่กว้างเกินไป ถ้าผ้าบางควรสวม ซับใน ทั้งเสื้อและผ้าถุงหรือกระโปรง

นุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงสีขาวความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งน่อง

ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงระหว่างถือบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม เพศชาย

สวมเสื้อสีขาวและกางเกงขายาว ไม่ควรใช้ผ้าบางเกินไป หมายเหตุ ผู้มาถือบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง

ในการมาปฏิบัติธรรม โทรศัพท์ติดต่อ : 084-4165445

                                                                                                         

กฎระเบียบ ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ปฏิบัติธรรม

    สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา


๑. ห้าม นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้น น้ำเปล่า เข้าไปรับประทานในศาลาบุญโดยเด็ดขาด ให้รับ

ประทานที่โรงทาน หรือ ในที่ที่สำนักฯ จัดไว้ให้ควรสำรวมกาย วาจาและมีสติ ในขณะตักอาหารและรับประทานอาหารควรนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้เรียบร้อย ไม่คุยกันในระหว่างรับประทานอาหาร                           

๒. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น กระติกน้ำร้อน วิทยุ เทปต่างๆ มาใช้ในศาลาบุญ โดยเด็ดขาด ห้ามฟัง ข่าวและเพลงโดยเด็ดขาด


๓. ห้ามนำหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ธรรมะมาอ่านในสำนักฯ


๔. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินหมาก ยานัตถุ์ และสิ่งเสพติดทุกชนิด


๕. ห้ามพูดคุยกัน และสนทนาเสียงดัง ในระหว่างปฏิบัติธรรม ห้ามนำถุงพลาสติก (ถุงก๊อบแก๊บ) ขึ้นบนศาลา

และห้ามทำเสียงดังอื่นใด ที่อาจเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่นในขณะปฏิบัติธรรม


๖. ห้ามนำของมาขาย บอกบุญเรี่ยไร ห้ามเป็นหมอดู หมอนวด หมอเวทย์มนต์ เล่นไสยศาสตร์


๗. ควรแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำ ห้ามนุ่งกระโจมอก หรือห่มผ้าสไบผืนเดียว หรือใส่เสื้อชั้นในตัวเดียวเดินในที่พัก บริเวณรอบที่พัก หรือบริเวณหน้าห้องน้ำ


๘. ควรช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ห้ามเปิดน้ำ - เปิดไฟ ทิ้งไว้ ให้ปิดไฟ ใต้ศาลาเวลา ๒๒.๐๐ น. และ

เปิดไฟ เวลา ๐๓.๑๕ น. ห้ามตั้งนาฬิกาปลุกก่อนเวลา ๐๓.๑๕ น. และหลังเวลา ๒๒.๐๐ น.

ควรรักษาความสงบ ห้ามพูดคุยและทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น


๙. ห้ามปัสสาวะหรืออุจจาระและห้ามนำกระโถนมาปัสสาวะหรืออุจจาระ ในศาลาหรือบริเวณรอบๆศาลา โดยเด็ดขาด


๑๐. ในระหว่างถือบวชเนกขัมมะ ห้ามออกนอกบริเวณสำนักฯ โดยไม่มีเหตุจำเป็น หากท่านมีเหตุจำเป็นให้

แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง


๑๑. เมื่อครบกำหนดการถือบวชเนกขัมมะแล้ว กรุณาเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามฝากหรือ ทิ้งไว้ให้เป็นภาระกับผู้อื่น


๑๒. ห้ามสวมเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรม ( เสื้อคอลึก - คอกว้าง, เสื้อสายเดี่ยว, เสื้อกล้าม,เสื้อแขนกุด, เสื้อเอวลอย, กระโปรงสั้นเหนือเข่า, กางเกงขาสั้น, เสื้อผ้ารัดรูป ) 


๑๓. ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ หากได้รับคำตักเตือน หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบ และเห็นว่าเป็นเรื่อง

เสื่อมเสียต่อหมู่คณะ จะไม่อนุญาตให้อยู่ต่อโดยเด็ดขาด และต้องออกจากสำนักฯ โดยทันที

กุฏิกรรมฐาน

     ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเข้าพักกุฏิกรรมฐาน


        สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมาผู้มีความประสงค์จะอยู่ปฏิบัติธรรม เข้าพักกุฏิกรรมฐาน ให้แจ้งความประสงค์ เพื่อขอพัก ก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วัน ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักฯ บนชั้น ๒ ของศาลาปฏิบัติธรรม หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๔๑๖-๕๔๔๕


         อนุญาตให้อยู่กรรมฐานได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ผู้ขอเข้าปฏิบัติธรรมในกุฏิกรรมฐาน ต้องมีพื้นฐาน ในการปฏิบัติด้านวิปัสสนาพอสมควรผู้ต้องการปฏิบัติธรรมเข้าพักกุฏิกรรมฐาน ให้แจ้งความประสงค์ขออยู่ปฏิบัติธรรม เพื่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ โดยเตรียมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน เพื่อแจ้งราย ละเอียด ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่มาและก่อนกลับ เพื่อขอรับและคืนกุญแจกุฏิ กรรมฐาน ผู้เข้ากรรมฐาน ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น หมากพลู ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆระหว่างที่อยู่ปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐาน ไม่ควรออกนอกสำนักฯ และออกนอกบริเวณกุฏิ กรรมฐานที่ปฏิบัติ ยกเว้น ถ้ามีเหตุที่จำเป็นควรงด การติดต่อสื่อสาร หรือ การติดต่อพูดคุยกับบุคคลภายนอก ห้ามเปิดวิทยุ , เทป เสียงดัง ห้ามฟังเพลง ฟังข่าว ฟังรายการที่ไม่มีประโยชน์ ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสือนิตยสารต่างๆ


๑๐.ห้าม นำบุคคลภายนอกหรือญาติที่เกี่ยวข้องเข้าเขตกุฏิกรรมฐานระหว่างที่อยู่ ปฏิบัติธรรม ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


๑๑.ห้ามนำรถยนต์เข้าไปจอดบริเวณ เขตกุฏิกรรมฐาน โดย เด็ดขาด


๑๒.ผู้เข้าทางเข้ากรรมฐาน ควรเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นต่างๆ มาเองให้พร้อม ยกเว้น เครื่องนอน (หมอน , ผ้าห่ม, และเสื่อ ) สำนักฯ มีเตรียมให้ 6


๑๓. ห้ามนำอาหาร และผลไม้ต่างๆ เก็บไว้ในที่พัก ยกเว้น น้ำดื่ม และเครื่องดื่มที่เป็นกล่อง (กรุณา เตรียม น้ำดื่มมาเองให้เพียงพอต่อการเข้าปฏิบัติ)


๑๔. ทางสำนักฯ จะจัดส่งอาหารเป็นปิ่นโต ให้เฉพาะมื้อเช้ามื้อเดียวเท่านั้นในแต่ละวัน


๑๕. ผู้เข้ากรรมฐาน ไม่ต้องล้างภาชนะปิ่นโตที่ใส่อาหาร หลังจากเวลาเที่ยงไปแล้ว จะมีเจ้า หน้าที่ไปเก็บ ภาชนะปิ่นโต


๑๖. ผู้เข้ากรรมฐานก่อนกลับให้ส่งคืนเครื่องนอนได้ที่บริเวณ จุดรับ-จุดคืน ที่ชั้นล่างภายใน ศาลาปฏิบัติธรรม


๑๗. ผู้เข้ากรรมฐาน ก่อนกลับ ให้เก็บสิ่งของต่างๆพร้อมทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย และปิดไฟ - ปิดน้ำให้เรียบร้อยก่อนออกจากกุฏิที่พัก

 

๑๘. หากมีอุปกรณ์ หรือสิ่งต่างๆชำรุดภายในกุฏิกรรมฐาน ที่ต้องแก้ไขและซ่อมแซม ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทราบก่อนกลับ

ตารางเวลาปฏิบัติธรรมประจำวัน สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง


วันจันทร์ - วันศุกร์


เวลา ๐๓.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม


       ๐๖.๓๐ น. ตักบาตร และรับประทานอาหาร


       ๐๘.๐๐ น. ช่วยกันทำความสะอาด ศาลาบุญ ห้องน้ำ

และบริเวณสำนักฯ ให้สะอาด เรียบร้อยดูแลทำความสะอาดบริเวณที่พัก เสื่อ หมอน ผ้าห่ม

และทำกิจส่วนตัวต่างๆ


       ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เจริญกรรมฐาน และฟังธรรม

              

       ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม 

             

       ๒๑.00 - ๐๓.๓๐ น. พักผ่อน

       

       ๐๓.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม

              

       ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เจริญกรรมฐาน และฟังธรรม  หมายเหตุ (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ )

              

       ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เจริญกรรมฐาน และฟังธรรม

              

       ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม


          ต้องขึ้นศาลาทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น และขึ้นปฏิบัติธรรมตามเวลาที่กำหนด หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติได้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง หมายเหตุ : ควรสำรวม กาย วาจา ใจ ระหว่างถือบวชเนกขัมมะ

                                 

                         * * * ควรขึ้นศาลาก่อนถึงเวลาปฏิบัติ * * *

                                                                                           

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม


          แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ด้วยผ้าสีขาวไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีต่างๆ เพศชาย - สวมเสื้อมีแขนสีขาว กางเกงขายาวสีขาว ( ผ้าไม่บางจนเกินไป ) เพศหญิง - สวมเสื้อมีแขนสีขาว คอไม่กว้างเกินไป ไม่รัดรูป นุ่งผ้าถุง หรือกระโปรงยาวสีขาว

ถ้าผ้าบางควรสวมซับในทั้งเสื้อและกระโปรง

สำหรับนักเรียน สวมเสื้อมีแขนสีขาว กางเกงขายาวสีขาว หรือกางเกงวอร์มสีดำ

( ห้ามกางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส์ )

ผู้ที่เข้าอบรมปฏิบัติธรรมทุกท่าน ต้องสมาทานรับศีลแปด

เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆมาเอง ยกเว้น หมอน ผ้าห่ม เสื่อปูนอน

ข้อควรปฏิบัติในขณะอยู่อบรมปฏิบัติธรรม

ผู้เข้าอบรมเมื่อสมาทานรับศีลแปดแล้ว ควรสำรวม กาย วาจา ใจ

งดรับประทานอาหารและการขบเคี้ยวหลังเที่ยงวันไปแล้ว

ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุราและยาเสพติดต่างๆ ทุกชนิด

ห้ามใส่เครื่องประดับตกแต่งระหว่างถือศีล อยู่อบรมปฏิบัติธรรม

ห้าม นำอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเข้ามาในศาลาปฏิบัติและที่พัก ยกเว้น น้ำเปล่า

ห้าม อุบาสก (ผู้ชาย) เข้าที่พัก อุบาสิกา (ผู้หญิง) และ อุบาสิกา (ผู้หญิง) เข้าที่พัก อุบาสก (ผู้ชาย)

ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด งด การพูดคุย หรือทำให้เกิดเสียงดังในเวลาปฏิบัติธรรม

ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าต่างๆทิ้งไว้ในที่พัก เพื่อระวังการสูญหาย

ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก และบริเวณโดยรอบ

ขณะอยู่อบรมปฏิบัติธรรมไม่ควรออกนอกสถานที่ เว้นแต่มีกิจสำคัญและได้รับอนุญาต


             ตารางการอบรมปฏิบัติธรรม( ผู้อบรมเป็นกลุ่มคณะ )


 เวลา 04.30 - 06.00 น. ทำวัตรเช้า (สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม)

       

        06.30 - 08.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ / รับประทานอาหารเช้า

        

        09.00 - 11.00 น. ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะบรรยายการอบรม

         

        11.00 - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

        

        12.00 - 13.00 น. พัก 


        13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะบรรยายการอบรม


         16.00 - 17.00 น.พักดื่มน้ำปานะ


         17.00 - 18.00 น. เตรียมทำกิจส่วนตัว อาบน้ำ

 

         18.00 - 19.00 น.สวดมนต์ทำวัตรเย็น

           

         19.00 - 21.00 น. ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ฟังธรรมะบรรยาย


         21.00 - 04.00 น. ผักผ่อน


        


      ฟ้ากำหนดกฏกรรมนำชีวิต     พรหมลิขิตขีดเส้นสุดเร้นหนี


      กระยาจกเข็ญใจไพร่ผู้ดี         ล้วนแต่มีกรรมเก่าเป็นเงาตัว  


ดูกิจกรรมของสำนัก
        กฏระเบียบนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกัน แม้บางคนอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่กฏระเบียบก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้อยู่ร่วมกัน มีความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทุกท่านไม่ว่าจะมาจากที่ใหนจึงต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบเพื่ออยู่ร่วมกันไม่ขัดแย้งกัน ความสามัคคีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

                                                *****************************

    Rules and regulations for those on nekkhamma* retreat

Sang Dhamma Song Chiwit Meditation Center, Nakorn Rachasima

-------------------------------------------------------------------------------

1.  Those interested in doing a nekkhamma retreat should notify the public relations office (second floor of meditation hall). To request for tour stay and register,you will need your passport or resident  I.D. and fill out the form.


2.  Permitted maximum stay is 9 days. If you longer,please notify the staff of your request one day before your registered period of stay ends. Permission to stay on may be granted depending of each


3. You must have a strong base of awareness, with no psychological abnormalities, be physically heathy,able to take care of yourself, have mo chronic illnesses,and be free of infectious diseases.

 


4. Do not wear any jewelry or adorn yourself with valuables such as amulets or religious objects.


5. Please dress cleanly and modestly, in white.


Women:

  * Wear shirts with long sleeves or half-sleeves (to the elbows). The neckline should not be too wide or low, and of the cloth is too thin wear an undershirt and slip.

  * Wear asarong or white skirt. The length should reach at least half-way down the lower legs.

  * Should not wear pants during nekkhamma period.

Man:

  * wear white long pants and white shirt. The cloth should not be too thin.


Note: Those who wish to stay for a nekkhamma retreat please contact the staff each time before you arrive and leave.


* Nekkhamma is  a Pali word which means "renunciation."  Nekkhamma  ordination is a period of monastic life for lay people. One does not ordain as a monk or nun, but strictly follows the Buddhist monastic discipline and 8 precepts.


                                          *************************************

  

           Rules and guidelines for proper conduct on retreat

   Sang Dhamma Song Chiwit Meditaion Center, Pakchong, Nakorn Rachasima

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Do not bring any food or drinks (except for plain water ) into the main hall.

      Please take your meals only in the dining areas or designated eating areas.

               * When serving yourself food and when eating, please maintain a

                  composure of mindfulness.

               * Please be seated when eating and refrain from chatting with others.


  2. Do not bring any electric appliances, such as water heaters, radios, music

      players , etc. into the meditation hall. Listening to news or music is strictly

      prohibited.


  3. Do not bring newspapers or other publications to read at the center.


  4. No smoking, no alcoholic drinks, betel nut,inhalants,or  other addictive

      substances.


  5. Refrain from unnecessary or loud talking while on retreat. Do not bring plastic

      bags into the meditation hall, or other items that make noise and may disturb

      other meditators.

 

  6. Do not bring any goods to sell. Do not engage in fortune-telling or any

      spiritual healing or astrological activities.


  7. please be completely dressed before coming out of the bathroom. Do not wear

      a towel or loincloth or only undergarments around the bathroom area or at the

      residential area.


 8.  Please help conserve water and electricity. Do not leave any water running or

      leave any  lights on when not in use. Please turn off the lights beneath the hall

      by  10:00 p.m. You may turn them on at 3:15 a.m. Do not set your alarm clock

      to sound before 3:15 a.m. or after 10:00 p.m. Please keep the silence -no

      chatting or making noise that may disturb others.


 9.  No urinating or defecating (even with a bow ) in or around the meditation hall

      area.


 10  While on Nekkhama retreat, do not leave the center, except when absolutely

       necessary and with permission.


 11  When your Nekkhama period is over, please  collect all your belongings. Do not

       leave anything behind,as it causes a burden for others.


 12. Please do not wear any inappropriate clothing while on retreat

      (shirts with low or wide neckline, spaghetti straps, sleeveless shirts,shirts baring the

       midriff, short skirts above the knees, short pants, or tight-fitted clothing)


  13. Please show respect to the staff if you receive a warning. Those who fail to

        adhere to the rules and discipline will not be allowed to stay at the center.                                Daily Dhamma practice schedule

        Sang Dhamma Song Chiwit  Meditation Center, Pakchong Nakhon Rachasima         

  

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

                              3:30-6:00 a.m.               Morning prayer and meditation

                              6:30 a.m.                      Give alms to monks, breakfast

                              8:00 a.m.                       Help with cleaning meditation hall,

                                                                   bathrooms, and center grounds, residential

                                                                   areas, cleaning mats, pillows. and blankets.

                                                                   Personal tine and rest.

                              1:00-3:00 p.m.               Meditation practice and listen to Dhamma

                              6:00-9:00 P.m.               Evening prayer and meditation


                Please attend all meditation and prayer sessions and bein the hall early.

                If for any reason you cannot be present, please notify the staff.

                Note: Please maintain composure of mindfulness while on retreat.