สถานีวิทยุแสงธรรมนำชีวิต FM 96.25 MHz

             สถานีวิทยุแสงธรรมนำชีวิต FM.96.25 MHz เป็นสถานีเผยแผ่ธรรมะ โดยท่านเจ้าคุณ พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต)  เป็นการเผยแพ่ธรรมะเป็นธรรมทานโดยการใช้สื่อ ให้กับประชาชนสังคมทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับธรรมะที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดโยชน์สุขในชีวิตประจำวัน เป็นประโยชน์สำหรับสังคมทั่วไป

 สถานีวิทยุคลื่นแสงธรรมนำชีวิต

 

สามารถติดตามรับฟังได้ในรายการ คลื่นแสงธรรมนำชีวิต FM 96.25 Mhz ตั้งอยู่ที่ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาปัญญาย่อมเกิดจากการฟัง เมื่อฟังแล้วน้อมนำมาปฏิบัติย่อมได้บรรลุผลตามสำควรแก่การปฏิบัติ

แสงแห่งธรรมส่องชีวิต แสงดวงอาทิตย์ส่องโลกมนุษย์
ห้องส่งกระจายเสียง
ดำเนินรายการโดย ปราชสิษฐ์ สิทธิเจริญพงค์
ด้านในห้องผู้จัดรายการส่งกระจายเสียง

ความต้องการเผยแพร่ธรรม

             สำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคลื่นแสงธรรมนำชีวิต FM 96.25 Mz รายการธรรมเพื่อสังคมสงบสุขร่มเย็น มีความประสงค์ต้องการมีส่วนร่วมกันเผยแผร่ธรรมะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นการเสริมสร้างบารมีทาน ในการให้ธรรมะเป็นทาน ดัวสุภาษิตที่กล่าวไว้ การให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าย่อมชนะการให้ทานทั้งปวง เพราะว่าคนที่ฟังธรรมแล้วบางท่านบางคนอาจจะมีทุกข์เมื่อได้ฟังธรรมแล้วอาจจะทำให้หายจากความทุกข์ที่เป็นอยู่ได้ จะเป็นบุญกุศลอย่างมาก อย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดสัตว์โลกก็ทรงให้ธรรมเป็นทานต่อสัตว์โลก ได้พ้นจากทุกข์ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ทรงมีเมตตาต่อสัตว์โลก สำหรับพุทธบริษัททั้งสี่ ช่วยกันสืบทอดหลักธรรม รักษาพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป เพื่อชนเป็นอันมากที่ไม่มีโอกาศได้ฟังธรรม     
                ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทร 084-416-5445

ผังรายการออกอากาศสถานีวิทยุ                                  

ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันคลื่นแสงธรรมนำชีวิต FM 96.25 MHz  ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.30 น.ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีธรรมะหลากหลาย เช่น สาระธรรม นิทานธรรม ธรรมอบรมจิต ธรรมบรรยาย ธรรมจากครูบาร์อาจารย์ นากจากนี้ก็ยังมีเพลงธรรมะประกอบทุกชั่วโมงเป็นข้อคิดเตือนสติ ให้ความเพลิดเพลินประบางช่วง


เวลา               รายการ                   แสดงธรรมะและบรรยายธรรม

05.00-06.00 น.     สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล  สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

06.00-07.00 น.     ธรรมบรรยาย          เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ      

07.00-08.00 น.     ข่าวภาคเช้า           ถ่ายทอดข่าวกรมประชาสัมพันธ์

08.00 น.           เคารพธงชาติ                          

08.00-09.00 น.     ธรรมบรรยาย          เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ

09.00-09.30 น.     สาระธรรม  

09.30-10.00 น.     บทเพลงสวดมนต์ทำวัตรเช้า        

10.00-11.00 น.     ธรรมบรรยาย          เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ

11.00-12.00 น.     ธรรมจากครูบาร์อาจารย์

12.00-12.30 น.     นิทานไทยนิทานธรรม

13.00-15.00 น.     ธรรมบรรยาย          เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ

15.00-16.00 น.     ธรรมบรรยาย       สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

16.00-17.00 น.     ธรรมบรรยาย           เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ

17.00-17.30 น.     นิทานเด็ก

17.30-18.00 น.     บทเพลงสวดมนต์ต่าง ๆ           

18.00 น.           เคารพธงชาติ

18.00-19.00 น.     ธรรมบรรยาย            เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ

19.00-19.30 น.     ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย

19.30-20.30 น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น

20.30-21.30 น.     ธรรมบรรยาย            เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ

21.30-22.00 น.     ธรรมนิยายฯลฯ

22.00-22.30 น.     บทเพลงสวดมนต์ทำวัตรเย็นฯลฯ

 ผู้ดำเนินรายการ


 ปราชสิษฐ์ สิทธิเจริญพงค์

  
พระเครื่องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า