พระวิทยากรบรรยายธรรม

ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต ) เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ( คณะธรรมยุต )

ซึ่งขณะนี้ท่านได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ จ.สระบุรี ใกล้หินกอง ท่านมาอบรมบรรยายธรรมะเป็นบางครั้ง บางคราวเนื่องจากติดภารกิจ


พระอาจารย์สมศักดิ์


อบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้กับนักเรียนและองค์กรทั่วไป
พระอาจารย์มหาเจนรงค์  จนฺทปญฺโญ


อบรมการปฏิบัติธรรม 


พระอาจารย์ ศราวุฒ 


อบรมธรรมบรรยาย

พระใบฏีกา ปิยะชีพ ปภสฺสโร


อบรมจริยธรรมและคุณธรรม


พระอาจารย์ศรชัย


อบรมธรรมบรรยายคุณธรรมและจริยธรรมทั่วไป

    พระอาจารย์ประภากร