ปฏิทินงานอบรม


               ตารางการปฏิบัติธรรมวันสำคัญต่าง ๆ ปีพ.ศ. 2560

สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันสงกรานณ์  วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560

 เริ่มบวชเนกขัมมบารมี วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น.  ถึงวันที่ 13 เมษายน 2560

 ลาสิกขาบท วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา  12.30 น.


วันวิสาขบูชา   วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 

เริ่มบวชเนกขัมมบารมี วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น.ถีงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560


วันอาสาฬหบูชา วันที่ 8 กรกฏาคม 2560

วันเข้าพรรษา   วันที่  9 กรกฏาคม 2560

เริ่มบวชเนกขัมมบารมี วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.30 น. ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2560

วันออกพรรษา  วันที่ 5 ตุลาคม 2560

                          


     

งานอบรมประจำปี พ.ศ. 2560

เดือน มกราคม 

เดือนเมษายน

     งานอบรมประจำปี 2559

 ประจำเดือน มกราคม


ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่  3-5-59     โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บองคอแหลม กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ 45 คน

        9-11-59    สำนักงบประมาณ เจ้าหน้าที่48 คน

        9-13-59     วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเจ้าหน้าที่ จำนวน 47คน

        11-13-59 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.กระเทพประกันภัย รพ.บำรุงราษฏร์ จำนวน 60 คน
        
        18-20-59 สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บุคลากร 27 คน

        23-25-59  โรงเรียนมักกะสันวิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนจำนวน 400คน
              

ประจำเดือนมีนาคม
วันที่    11-13-59  กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่ 30 คน
      
           16-18 -59 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เจ้าหน้าที่ 43 คน

           18-20-59 สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์  34 คน
            19-21-59  โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) คณะครู 60 คน
            21-22-59   โรงเรียนบ้านหินซ้อน (แก่งคอย )นักเรียนชั้นประถม4-5และนักเรียนมัธยมปีที่ 1-3จำนวน 100 คน 

ประจำเดือนเมษายน
วันที่  1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 42 คน

ประจำเดือน พฤษภาคม 

วันที่  26-27  วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี่ (ปากช่อง ) ปวช จำนวน 168 คน
         27-29  วิทยาลัยเทคโนโลยี่ ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับ ปวส. 1 จำนวน 185 
 

ประจำเดือน มิถุนายน
วันที่ 1-3  มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.นครราชสีมา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 45 คน
        3-4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุทภ์เทคโนโลยี่ ปวช  จำนวน 200 คน
        7-8  รร.อนุบาลดอนพุด จำนวน  151 คน 
        13-15 พระภิกษุนวกะ จากวัดเทพศิรินทราวาส มาปฏิบัติธรรม จำนวน 170 รูป 
        15-17  รร.สุคนธีรวิทย์ เด็กระดับ ม.4 ม.5 จำนวน 400 คน 
        17-19  รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ม.4 จำนวน 280 คน
        21       รร.บ้านหนองตาแก้ว นำเด็กอนุบาล ถึง ม.3 จำนวน  200 คน 
        22-24  รร.หินกองวิทยาคม เด็ก ม.1 ถึง ม.4 จำนวน 180 คน  
        24-26 กศน.มวกเหล็ก นักศึกษาจำนวน 110 คน               
        28-30  มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมบุคคลากร และเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน

ประจำเดือน กรกฏาคม 
 วันที่  1-3 สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน
          4-8 กรมราชทัณฑ์ข้าราชการ บรรจุใหม่ จำนวน 111 คน 
          13-15 วิทยาลัยเทคโนโลยี่ปัญญาภิวัฒน์ นักเรียน ปวช.จำนวน 350 คน
          29-30  บริษัท สยามฟูรูกาวาเทรดดิ้ง จำกัด พนักงาน 30 คน
           
ประจำเดือน สิงหาคม

 ประจำเดือน กันยายน

ประจำเดือน ตุลาคม 
     วันที่ 5-7  เทคโนโลยี่ปัญญาภิวัฒน์จำนวน 294 คน 
             
ประจำเดือน พฤศจิกายน

     วันที่ 17-19  รพ.บำรุงราษฏร์ กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต จำนวน 75 คน
     วันที่ 19-20  วิทยาลัยเทคโนโลยี่พาณิชยการปากช่อง จำนวน 226 คน
     วันที่  29-พ.ย-2 ธ.ค  วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับรุ่นที่ 108 จำนวน 168 คน
        
ประจำเดือน ธันวาคม
     วันที่ 9-11 ธ ค. อบต.ในคลองบางปลากดประชาชนผู้สูงอายุ จำนวน 151 คน
     วันที่ 12-16 ธ ค.วิทยาลัยการปัองกันสาธารณภัย จำนวน 47 คน
     วันที่ 23-25 สถาบันโรคทรวงอก 30 คน   
     วันที่ 12--15 ธ.ค. คณะครู กศน.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 25 คน
     วันที่ 17-19 ธ ค. พระนวกะจากวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสำเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเด็จ จำนวน 150 รูปพระพี่เลี้ยง 20 รูป

งานอบรมประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 13--17 มกราคม  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ข้าราชการ 50 คน
วันที่ 17-18 มกราคม กศน. การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 250 คนรวมอาจารย์ 10 คน
วันที่ 21-23 มกราคม  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จำนวน 37 คน
วันที่ 23-25 มกราคม กศน.แก่งคอย  จ.สละบุรี จำนวน 110 คน ครู 7 คน
วันที่ 28-30 มกราคม หาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรีอาจารย์เจ้าหน้าที่ 40 คน
วันที่ 29-30 มกราคม อบต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมาเจ้าหน้าที่พนักงาน 40 คน

งานอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันที่ 31-1 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นักศึกษาจำนวน 110 คน
วันที่ 4-6   กุมภาพันธ์ กศน.มวกเหล็ก จ.สละบุรี นักศึกษาจำนวน 100 คน
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่ 40 คน
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต รพ.บำรุงราษฏร์ จำนวน 60 คน

งานอบรมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 6-8 มีนาคม สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะวิทยาศาสทร์ จำนวน 40 คน
วันที่ 12-14 มีนาคม เทศบาลตำบลตลาดแค นครราชสีมา เจ้าหน้าที่จำนวน 60 คน
วันที่ 14-15 มีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม คณะมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปี 3จำนวน 60 คน
วันที่ 25-27 มีนาคม สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ 60-65 คน 

งานอบรมประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558
วันที่ 1-2 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา คณะครู 20 คน
วันที่ 1-3 เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบล  อบต.ปากปลา สมุทรปราการ จำนวน 27 คน
วันที่ 7-9 เมษายน พระภิกษุนวกะและสามเณรจากวัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ 15-17 เมษายน สามเณรภาคบวชภาคฤดูร้อน
วันที่ 21-24 เมษายน โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ มศว จำนวน 430 คน

งานอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2558
วันที่ 12-14 พฤษภาคม นักศึกษา ป.ว.ส. ปี 1 จำนวน 147 คน
วันที่ 14-15  พฤษภาคม กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำนวน 35 คน                       คณะ อบต. กระเบื้อง จ.สุรินทร์ จำนวน 50 คน ทั้งหมดจำนวน 85 คน
วันที่ 28-3 พฤษภาคม-มิถุนายน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 130 คน


งานอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2558
วันที่ 4-6    มิถุนายน รร.วิสุทธิกษัตรี
วันที่ 17-20 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ ตำรวจหญิง จำนวน 40 คน จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
วันที่ 22-24 มิถุนายน  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ม.1 จ.นนทบุรี
วันที่ 25-26 มิถุนายน รร.เสาไห้วิมลวิทยานุกูล สระบุรี ม.1 จำนวน560 คน อาจารย์ 30 คน

งานอบรมประจำเดือน กรฏาคม 2558
วันที่ 1-3 ก.ค รร.ซับน้อยเหนือวิทยาชั้น ม.1 และม.4 จำนวน 175 คน
วันที่ 3-4 ก.ค นศ.กศน.แก่งคอย จำนวน 240 คน
วันที่ 3-4-5 ก.ค. เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 84 คน
วันที่ 6-7 ก.ค อบต. ชุมแสง  จ.สุรินท์ จำนวน 45 คน                 
วันที่ 8-10  ก.ค. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ เด็ก ม.5,6 จำนวน 350 คน
วันที่ 15-17 ก.ค. วิทยาลัยเทคโนโลยี่ปัญญาภิวัฒน์ ปวช.จำนวน 300 คน 
วันที่ 20-21 ก.ค. ผู้สูงอายุ จาก อบต.คลองสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา 50 คน
วันที่ 21-24 ก.ค. เด็กประถม ป.5,6 จำนวน90 คน จาก อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ

งานอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2558
วันที่ 3-5 ส.ค. พระนวกะจากวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ มาปฏิบัติธรรม จำนวน 90 รูป พระพี่เลี้ยง 15 รูป
วันที่ 20-22 ส.ค. พนักงานกรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
วันที่ 5-7 ส.ค. โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพ ฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 180 คน 
วันที่ 7-9 ส.ค.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปากช่อง นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 จำนวน 241 คน
วันที่ 10-14 ส.ค. ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 111 คน
วันที่ 15-16 ส.ค.  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่  100 คน
วันที่ 20-22 ส.ค.  กรุงเทพประกันภัย  กรุงเทพประกันชีวิต โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 60 คน
วันทึ่ 29-30 ส.ค.  คณะการท่องเที่ยว จำนวน 20 คน

งานอบรมประจำเดือน กันยายน 2558
วันที่ 3-5 ก.ย. โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ 33 คน
วันที่ 12-13 ก.ย.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพ ฯ นักศึกษาปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 450 คน
วันที่ 19-20 ก.ย. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จำนวน 61 คน


งานอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2558
วันที่ 7-9 ต.ค.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นักเรียนระชั้น ปวช. ปี 2 จำนวน 300 คน
วันที่ 9-11 ต.ค. โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ฝ่ายมัธยมศึกษา คณะครูและอาจารย์ จำนวน 160 คน
วันที่ 19-21 ต.ค. กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด  กรุงเทพประกันภัย จำกัด รพ.บำรุงราษฏ์ จำนวน 60 คน

งานอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
วันที่ 5-7 พ.ย. นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อย นักเรียนชั้นป.5  จำนวน 160 คน
วันที่ 15 พ.ย. เป็นวันทอดกฐินสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 19-21 พ.ย กรุงเทพประกันชีวิต กรุงเทพประกันภัย รพ.บำรุงราษฏ์  จำนวน 61 คน

        
  กำหนดการอบรมสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าอบรมแต่ละหน่วยงาน ณ.สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ปี พ.ศ.2557


วันที่ 30 มิ.ย. ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2557           

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพฯ

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


 วันที่ 5 ถึง 6 ก.ค. 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยี่พาณิชยการปากช่อง นักศึกษาระดับ ปวช ปี 3 จำนวน 294 คน             


วันที่ 11  ถึง 13 ก.ค. 2557

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) พนักงาน 80 คน

บริษัท ซินเน็ต จำกัด พนักงาน 45 คน


วันที่ 19 ถึง 20 ก.ค. 2557

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นัดศึกษาระดับ ปวช ปี1 จำนวน 1050 คน


วันที่ 23 ถึง 25 ก.ค.2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏลัยลงกรณ์ เจ้าหน้าที่ 45 คน


วันที่ 26 ถึง 27 ก.ค.2557

วิทยาเทคนิคสระบุรี นักศึกษาระดับ ปวสปี 1 จำนวน 750 คน


วันที่ 30 ก.ค.ถึง 1 ส.ค. 2557

โรงเรียนเทพศิรินคลอง13 ปทุมธานี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน       คน

 

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537


1-2 ส.ค.57 (สศช) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จำนวน 69 คน


1-2-3 ส.ค.57 นักศึกษา กศน.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 100 คน                             


5-6 ส.ค.57 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จำนวน 175 คน ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 แผนกโปรแกรมภาษาอังกฤษ


14-16 ส.ค.57 บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 60 คน


15-17 ส.ค.57 ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบัวหลวงบำเพ็ญประโยชน์(ครั้งที่ 8)จำนวน 120 คน


19-20 ส.ค.57 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จำนวน 450 คนระดับ ม.4


22-23 ส.ค.57 บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด พนักงาน 40 คน


26-27 ส.ค.57 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 400 คน


28-29 ส.ค.57 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง ก ม.7 เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ชั้นประถม ป.3-ป6 จำนวน 70 คน


29 ส.ค.-1 ก.ย.57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 100 คน ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ 


29-30 ส.ค.57 บริษัทสยามฟูรูกาวา จำกัด พนักงานจำนวน ไม่เกิน. 40  คน


    เดือน กันยายน 2557


1-5 ก.ย.2557 กรมราชทัณฑ์ จำนวน 148 คน ข้าราชการบรรจุใหม่


3-5 ก.ย.57 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 160 คน


5-7 ก.ย.57 เด็กนักเรียนจาก เทศบาลตำบลตลาดแค อ.โนนสูง จ.รครราชสีมา ชั้นประถมปี 4 ถึง 6 รวมเด็กชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึง 3  จำนวน 60 คน


9-10 ก.ย.57 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน


12-13 ก.ย.57 โรงเรียนประชานุสรณ์ อ.ปากช่่อง จ.นครราชสีมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 250 คน


13-14 ก.ย.57 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่


18-20 ก.ย.57 กระทรวงพาณิชย์ ข้าราชการ 50 คน


20-22 ก.ย.57 ข้าราชการ-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จำนวน 50-100 คน


     ประจำเดือน ตุลาคม 2557


19 ต.ค.2557 ทอดกฐิน ณ.สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


    ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

 

8-9 พ.ย 2557 วิทยาลัยบรมราชชนนีพระพุทธบาท จ.สระบุรี


13-15 พ.ย. 2557 คณะพยบาลบำรุงราษฏร์ คณะกรุงเทพประกันภัย คณะ กรุงเทพประกันชีวิต


21-23 พ.ย. 2557 คณะนักศึกษา กศน.ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน 120 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาจารย์ 


27-29 พ.ย.2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 45 คนงานอบรมที่ผ่านมา


วันที่ ปี พ.ศ.2556


 2-4 ม.ค.56  กรมราชทัณฑ์ คลองไผ่ จำนวน 120 คน  ข้าราชการบรรจุใหม่

 

9-12 ม.ค.56 วิทยาลัยการตำรวจสารวัต รุ่นที122-123(ทั่วประเทศไทย) จำนวน 320 คนชั้นร้อยตำรวจเอก


19-23 ม.ค.56 วิทยลัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ปทุมธานี 


23-25 ม.ค.56 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 540 คน ระดับชั้น ม.4-ม.5


26 ม.ค. 56 คณะครูโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา จำนวน 40คน


28-29 ม.ค.56 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.อยุธยา จำนวน 300คน ระดับชั้น ม.6


1-3 ก.พ.56 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหงษ์ จ.ชลบุรี จำนวน 40 คน


4 ก.พ.56 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา จำนวน 69 คน ชั้นอนุบาล 1,2,3


14-16 ก.พ.56 เจ้าหน้าที่พนักงาน กรุงเทพบริษัทประกันภัย จำกัดมหาชน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัดมหาชน โรงพยาบาลบำรุงราษร์ จำนวน 100 กว่าคน


14-16 ก.พ.56 พระภิกษุจากวัดเทพสิรินทราวาสบวชจากอินเดีย จำนวน  108 รูป


20 มี.ค.56 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ จำนวน 190 คน ระดับป1-ม.3


29-31 มี.ค.56 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จำนวน 45 คน


2-4 เมย 56 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาล จ.ลพบุรี จำนวน 62 คน


15-17 เม.ย.56 สามเณรภาคฤดูร้อนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ จำนวน 100 รูป


17-21 เม.ย.56 พระสงฆ์ศรีลังกา จำนวน 54 รูป


26-28 เม.ย.56 เจ้าหน้าที่สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) บางกะปิ กรุงเทพฯจำนวน 30 คน


1-2พ.ค.56 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสีคิ้ว จำนวน 150 คน


10-12 พ.ค.56โรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 507 คนระดับ ม.5


15-17 พ.ค.56 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จำนวน 400 คน ระดับ ปวช-ปวส


20-22 พ.ค.56 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จ.ลพบุรี จำนวน 90 คน


22-26 พ.ค.56 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 150 คน


23-25 พ.ค.56 เจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 145 คน


28 พ.ค.-3 มิ.ย.56 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 55 คน  ระดับปี 1-ปี4 


14-15 มิ.ย.56โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยาคมนุกูล จำนวน 602 คน ระดับม.1


19-21มิ ย.56 เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 40 คน 


21-23 มิ.ย.56 วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 100 คนระดับ ปวส


27-29 มิ.ย.56 พระภิกษุจากศรีลังกา จำนวน 51 รูป


29 มิ.ย.-2 ก.ค.56 พระภิกษุจากอินโดนิเซียจำนวน 115 รูป


7-9 ก.ค.56 กศน.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 57 คน


11-12 ก.ค.56 โรงเรียนเติมไขแสงปากช่องวิทยา จำนวน 212 คน ระดับ ม.1 ม.3


18-19 ก.ค.56 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้วจำนวน 120 คนระดับป.4-ม.3


29-30 ก.ค.56 อบต.ขนงพระนำเด็กนักเรียนมาอบรม จำนวน 180 คน ระดับ ป.4 ป.6


 24-26 ก.ค.56 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรุงเทพฯจำนวน 55 คน


26-28 ก.ค.56  คณะผู้บริหาร-ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกจำนวน 30 คน


31 ก.ค-2ส.ค.56 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร จำนวน 180 คนระดับม.5


2 ส.ค.56  เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน จำนวน 70 คน


3-4 ส.ค.56 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่


8-10 ส.ค.56 โรงเรียนอนุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยาจำนวน 300 คน ระดับม.6


10-11 ส.ค.56 พนักงานบ.ซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 21 คน


14-16 ส.ค.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลอีสานจำนวน 96 คน เจ้าหน้าที่-บุคลากร


14-16 ส.ค.56 กรมราชทัณฑ์ ระดับพัศดีรุ่นที่ 61จำนวน 50 คน


15-17 ส.ค.56 บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 58 คน เจ้าหน้าที่-พยาบาล


18-20 ส.ค.56 เทศบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีนำเด็กมาอบรม จำนวน 50 คน ระดับม.1 


21-23 ส.ค.56โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม จ.ปทุมธานี จำนวน 500 คนระดับม.4-ม.6


12-13 ก.ย.56 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.อยุธยา จำนวน 400 ระดับ ม 4


22 ก.ย.56 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัดพนักงานจำนวน 20 คน


23-25 ก.ย.56 คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จำนวน 56 คน


25-27 ก.ย.56 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม จ.ปทุมธานี จำนวน 304 ระดับ ม.1-ม.3


28-29 ก.ย.56 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 92 คน ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่


2-3 ต.ค.56 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยาคมนุกูล จำนวน 396 คน ระดับ ม.4


3-5 ต.ค.56 พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน 33 คน


9 ต.ค.56 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ จำนวน 155 คน ระดับป.1 -ม.3


7-9 ต.ค.56 คณะครูฝ่ายประถมโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จำนวน 113 คน


9-11 ต.ค.56 คณะครูฝ่ายมัธยมโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จำนวน165 คน


23-25 ต.ค.56 กศน.เขตดุสิตร่วมกับผู้ใช้บริการห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 60 คน ข้าราชการบริหาร-บุตรหลาน


14-16 พ.ย.56 เจ้าหน้าที่-พยาบาล บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 72 คน


16-17 พ.ย.56 พระภิกษุจากวัดเทพศิรินทราวาส (บวชจากประเทศอินเดีย) จำนวน 108 รูป


8-9 ธ.ค.56 พระภิกษุจากวัดเทพศิรินทราวาส (บวชจากประเทศอินเดีย) จำนวน 108 รูป


17-19 ธ.ค.56 สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ -พยาบาล 
     

งานอบรมประจำปี พ.ศ.2555


21 ม.ค.55 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จ.กำแพงเพชร จำนวน 37 คน

1-3 ก.พ.55 คณะผู้สูงอายุจากเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวน 250 คน

6-7 ก.พ.55 เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จ.สมุทปราการ จำนวน 30 คน  

7-9 ก.พ.55 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน  คณะแพทย์-พยาบาล -เจ้าหน้าที่

23-25 ก.พ.55 บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 50 คนเจ้าหน้าที่-พนักงาน

27 ก.พ.-2 มี.ค.55 กรมราชทัณฑ์ คลองไผ่ อ.ปากช่อง จำนวน 142 คน ข้าราชการบรรจุใหม่

21 มี.ค.55 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ จำนวน 90 คน ระดับ ป.1 -ม.3

30 มี.ค.-1 เม.ย.55 พนักงานบริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วจำกัด(มหาชน)อ.แก่งคอย จ.สละบุรี จำนวน80 คน

17-19 เม.ย.55 สามเณรบวชภาคฤดูร้อนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ จำนวน 100 รูป

23-24 เม.ย.55 เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จำนวน 30 คน 

25 เม.ย 55 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ จำนวน 100 คน ระดับป.1 ม.3

26 เม.ย.55 คณะผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีจำนวน 200 คน 

27-29 เม.ย.55 คณะเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เขตบางกะปิ กรุงเทพจำนวน 50 คน

2 พ.ค.55 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี คณะผู้สูงอายุจำนวน 200 คน

3-4 พ.ค.55 กลุ่มชาวบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์จำนวน 50 คนกลุ่มผู้ป่วย

9-11 พ.ค.55 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 520 คน ระดับปวช.ปวส

15-16 พ.ค.55 โรงเรียนปากช่อง จำนวน 500 คน ระดับ ม.1

18-20 พ.ค.55 องค์การบริหารส่วนตำบล อ.พานทอง จ.ชลบุรี จำนวน 40 คน พนักงาน 

18-20 พ.ค.55 ผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชรา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 22 คน

19 พ.ค.55 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง เขตบางนา จ.สมุทปราการจำนวน 80 เจ้าหน้าที่

22-25 พ.ค.55 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ นักศึกษาจำนวน 70 คน

24-26 พ.ค.55 บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน)บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ เจ้าหน้าที่-พนักงาน จำนวน 50 คน

25-27 พ.ค.55 วิทยาลัยเทคโนโลยี่ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 100 คน ระดับปวส ปี 1

1-5 มิ.ย.55 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ จัดโดยพุทธศาสน์การไฟฟ้า จำนวน 165 คนพนักงานทั่วภูมิภาค 

2-4 มิ.ย.55 บริษัทซินเน็คประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 50 คน พนักงาน

3-5 มิ.ย.55 สำนักงานเขตสาทร สังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและผู้สูงอายุจำนวน 100คน

8-9 มิ.ย.55 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยาคมนุกูล อ.เสาให้ จ.สระบุรี จำนวน 570 คน ระดับม.1

13-15 มิ.ย.55 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 176 คนระดับม.1และม.4

14-15 มิ.ย.55 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย กรมกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40 คน พนักงาน

16-18 มิ.ย.55 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 390 คน ระดับม.6

21-24 มิ.ย.55 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 68 คนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่

22-24 มิ.ย.55 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร กรุงเทพฯ จำนวน 340 คนระดับ ม.4

25-27 มิ.ย.55 โรงเรียนปากช่อง 2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาจำนวน 282 คน ระดับม.1 ม.4

27-28 มิ.ย.55 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาจำนวน 191 ระดับป.3-ป.5

29-30 มิ.ย.55 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 260 ระดับ ป.4-ม.3

7-8 ก.ค.55 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 100คนข้าราชการ-เจ้า
หน้าที่
9-12 ก.ค.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี จำนวน 50 คน คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่

10-11 ก.ค.55 โรงเรียนเสาไห้วิทยาคมนุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จำนวน 350 คน ระดับม.4

12-14 ก.ค.55 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จำนวน 222 ระดับป.6-ม.3

13-15 ก.ค.55 โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ จำนวน 170 คนนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

16-18 ก.ค.55 โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงหเสนี) จำนวน 1391 คนระดับม.1-ม.4

19-20 ก.ค.55 อบต.ระโสมและชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุทธยา นำนักเรียนมาอบรมจำนวน 196 คนระดับป.5 ป.6

24-25 ก.ค.55 ประชุมพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลทั่งประเทศ จำนวน 700 รูป

27 ก.ค.-15 ส.ค.55 พระภิกษุจากวัดเทพศิรินทราวาส (บวชเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ)จำนวน108 รูป

28-29 ก.ค.55 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯจำนวน 100 คน ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่

30 ก.ค.-3 ส.ค.55 กรมราชทัณฑ์ คลองไผ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 123 คน

6-8 ส.ค.55 อบต.โคกสง่า อ.โพน จ.ขอนแก่น นำนักเรียนอมาอบรม จำนวน 160 คน่ ระดับป.5-ป.6

11-13 ส.ค.55 บริษัทซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 50 คน พนักงาน

11-13 ส.ค.55 ภาควิชานิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน นักศึกษาปีที่ 4

15-19 ส.ค.55 คณะครู สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จ.นครราชสีมา จำนวน 400 คน

23-25 ส.ค.55 บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 87 คน พนักงาน

6-7 ก.ย.55 โรงเรียนวัฒนวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 259 คนระดับป.3 -ม.6

10-12 ก.ย.55 เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลอีสาน จำนวน 81 คน

15-16 ก.ย.55 อบต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นำนักเรียนจำนวน 48 คนระดับชั้นประถมที่ 4-5-6

17-18 ก.ย.55 โรงเรียนบ้านบุ้งเตย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 59คน ผู้บริหาร-อาจารย์-เจ้าหน้าที่

21-23 ก.ย.55 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จำนวน 58 คน ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่

19-20 ก.ย.55 อบต.ระโสมและชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี จ.อยุธยา นำนักเรียน 170 คนระดับป.5 ป.6

14-16 ต.ค.55 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 300 คนระดับม.4 

21-22 ต.ค.55 เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณะสุข อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน 50 คน

10 ต.ค.55 (2 ชั่วโมง)โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ จำนวน 120 คน ระดับ ม.1 ม.3

8-10 ต.ค.55 โรงเรียนหนองแซงวิทยา จ.สระบุรี นักเรียนจำนวน 70 คน ระดับ ม.1 ม.3 

12-14 ต.ค.55 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา จำนวน 40 คน

29 ก.ย.-3  ต.ค.55 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 395 คน ระดับม.4

2-3 พ.ย.55 วิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชการปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 336 ปวช.ปี 3

6-7 พ.ย.55 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 60 คนระดับ ม.1 ม.3

14-16 พ.ย.55 โรงเรียนวัดรางบัวเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ จำนวน 464 คนระดับ ม.4-5-6

16-18พ.ย.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารีคณะพยาบาลศาสตร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 50คน นักศึกษาพยาบาล

22-24 พ.ย.55 บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน142 คน เจ้าหน้าที่-พยาบาล

29 พ.ย.-2 ธ.ค.55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาการ การจัดการ จำนวน 31 คน ระดับปริญญาตรี

11-14 ธ.ค.55 กรมราชทัณฑ์นนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 60 คน ข้าราชการบรรจุใหม่
 งานอบรมประจำปี 2554


25-28 ม.ค.54 ข้าราชการกรุงเทพฯจำนวน 222 คน

5-6 ก.พ.54 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 74 คน นักศึกษาปี 4

24-26 มี.ค.54 บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 32คน พนักงานและพยาบาล

5-6 มี.ค.54 บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด พนักงานจำนวน 52 คน

12-14 มี.ค.54 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯจำนวน 51 คน

18-19 มี.ค.54 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เจ้าหน้าที่และพนักงานจำนวน 50 คน

20 มี.ค.54 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์(เขาใหญ่) จำนวน 124 คน 

23-25 มี.ค.54 ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี จำนวน 27 คน ข้าราชการบรรจุใหม่

2-4 เม.ย.54 แว่นท๊อปเจริญ พนักงานจากทั่วประเทศ จำนวน 91 คน

16-18 เม.ย.54 สามเณรภาคฤดูร้อนวัดสร้อยทอง จำนวน 100 รูป

30 เม.ย.54 ข้าราชการกรมที่ดิน จำนวน 31 คน

1 พ.ค.54 บริษัท KTM กรุ๊ป พนักงานจำนวน 34 คน

30 เม.ย.-3 พ.ค 54 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก จำนวน 120  คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2-4 พ.ค.54 กรมราชทัณฑ์ คลองไผ่ จำนวน 50 คน ระดับพัศดี C 6

12-13 พ.ค.54 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จ.สระบุรี จำนวน 1200 คนระดับ ม.2-ม.3 ม.5 ม.6

13-15 พ.ค.54 ชุมชนตำบลบ้านล่อน จ.อยุธยา จำนวน 50 คน

14-18 พ.ค.54 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ บางเขน พนักงานจำนวน 34 คน

16-18 พ.ค.54 สวนสนุกดรีมเวิลต์ จำนวน 60คน ระดับผู้บริหารและพนักงาน

17-18 พ.ค.54 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จำนวน 80 คน ข้าราชการและลูกจ้าง

18-20 พ.ค.54 โรงเรียนสาธิตนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน 140 คน ระดับ ม.1

26-27 พ.ค.54  โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยาคมนุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จำนวน 600 คน ระดับ ม.1

26-28 พ.ค.54 บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 80 คน พนักงานและพยาบาล

28-29 พ.ค.54 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เขตสายไหม กรุงเทพฯจำนวน 110 คณะครู

1-3 มิ.ย.54 มหมวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 47 คน ผู้บริหาร

3-4 มิ.ย.54 โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 500 คน ระดับ ม.1

8-9 มิ.ย.54 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาจำนวน500 คนระดับ ม.2

13-15 มิ.ย.54 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จำนวน 150  คนระดับ ม.1 ม.4

15-16 มิ.ย.54 โรงเรียนปากช่อง2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาจำนวน 256 คนระดับ ม.1 -ม.4

17-18 มิ.ย.54 โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 500 คน ระดับ ม.3

20-24 มิ.ย.54 กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี จำนวน 56 คน ข้าราชการบรรจุใหม่

22-24 มิ.ย.54 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  จำนวน 110 คนระดับ ป.4-ม.3

24-25 มิ.ย.54 โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 500 คน ระดับม.4 

27-28 มิ.ย.54 ประชุมเจ้าคณะอำเภอทั่วประเทศ สายคณะธรรมยุตจำนวน  200 รูป

30 มิ.ย.-1 ก.ค.54 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 150  ระดับป.4-ป.6

1-2 ก.ค.54 โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 500 คน ระดับม.4 

8-9 ก.ค.54 โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน500 คนระดับม.5 

15-17 ก.ค.54 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ จำนวน160 คน นักศึกษาปีที่4

20-22 ก.ค.54 กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี จำนวน 50 คนระดับ พัศดี C.6 C.7

21-23 ก.ค.54 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน 774 คนระดับ ม.1 ม.4

25-29 ก.ค.54 กรมราชทัณฑ์ คลองไผ่ จ.นครราชสีมา จำนวน 55 คน ข้าราชการบรรจุใหม่

29-30 ก.ค.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 50 คณาจารย์-เจ้าหน้าที่

30-31 ก.ค.54 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 137 คนข้าราชการ-พนักงาน

1-3 ส.ค.54 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นักเรียนจำนวน 118 คนระดับป.4 ม.3 

5-7 ส.ค.54 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร กรุงเทพฯ จำนวน 335 คนระดับ ม.4 

12-13 ส.ค.54 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 60 คนข้าราชการ-พนักงาน

18-19 ส.ค.54 บริษัทซันฟู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.วังม่วง จ.สระบุรี เจ้าหน้าที่-พนักงานจำนวน 52คน

18-20 ส.ค.54 บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 78 คน พนักงานและพยาบาล

19-21 ส.ค.54 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ข้าราชการ-ผู้สูงอายุ -พนักงาน จำนวน 50 คน

23-24 ส.ค.54 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จำนวน 100 คนผู้สูงอายุ-พนักงาน

29 ส.ค.-2 ก.ย.54 กรมราชทัณฑ์ คลองไผ่ จ.นครราชสีมา จำนวน 44 คน ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่น2 

30-31 ส.ค.54 บริษัทกระงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 71 คน ผู้บริหาร -พนักงาน

7-9 ก.ย.54  โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน 340 ระดับม.1-ม.6 

22-25 ก.ย.54 สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย พระราม 4 กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน สมาคมผู้ค้า 

25-26 ก.ย.54 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยาคมนุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จำนวน 417 คน ระดับม.4

7-9 ต.ค.54 โรงเรียนฝึกพนักงาน ร.พ.กล้วยน้ำไท พระราม 4 กรุงเทพฯ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลจำนวน 164 คน

8-9 ต.ค.54 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 60 คนนักศึกษาชั้นปี 1

12-ต.ค.54 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ จำนวน 140  คนระดับ ป.1-ม.3

12-11 พ.ย.54 โรงเรียนพาณิชยการปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 279 คนระดับ ปวช ปี 3ทุกแผนก

15-17 ธ.ค.54 บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำนวน 60 คน พนักงานและพยาบาล                                 ดูภาพกิจกรรม