ประวัติปฏิปทา พระสุนทรธรรมภาณ

ภาพวิววัดพุทธแสงธรรม
เจ้าคุณพระสุนธรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี คณะธรรมยุต      พระสุนทรธรรมภาณ(พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต)

ประวัติ
   ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  (ธรรมยุต)

   เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2504 ตรงกับวันเสาร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
   ครั้นเมื่ออายุ 22 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดทองนาปรัง ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้รับนามฉายาว่า “ธมฺมโชโต” ซึ่งแปลว่า “ผู้สว่างด้วยธรรม, ผู้รุ่งเรืองโดยธรรม” ต่อมาท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

๏ สร้างสำนักปฎิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
   สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ได้จัดปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ (ศีล 8) สัมมาปฏิบัติ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ อาทิเช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ฯลฯ โดยจัดอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง


   พ.ศ.2542 สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสระบุรี

    

ปัจจุบันสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต มีทั้งหมด 4 แห่งดังนี้


1. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
หมู่ 1 สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ 036-379-428, 036-305-239


2. วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต)
บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 081-600-0848


3. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)
บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 084-416-5445


4. ศาสนสถานแสงธรรมส่องชีวิต ใกล้หินกองกำลังก่อสร้างใหม่ จ.สละบุรี

โทร 086-777-6821

เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุต


   พ.ศ.2543 ท่านได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2543 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ลำดับสมณศักดิ์
• เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์
• เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายธรรมยุต ในราชทินนามที่ พระสุนทรธรรมภาณ

     พ.ศ.2559 ก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (คณะธรรมยุต) และปัจจุบันได้เป็นประธานก่อสร้างสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตสาขาที่ 4 ซึ่งเป็นสำนักใหญ่อยู่ที่สระบุรีใกล้หินกอง เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากในปัจจุบันและอนาคตเป็นประโยชน์สำหรับพุทธศาสนิกชนและสังคมประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง


    การทำงานเพื่อสังคม

พระสุนทร ธรรมภาณ (เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี คณะธรรมยุต)เป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่ และพระผู้เสียสละเพียรอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ท่านยังได้เป็นนักพัฒนาซึ่งปัจจุบันท่านได้สร้างศาสนสถานที่แห่งใหม่แสงธรรมส่องชีวิตใกล้หินกองจังหวัดสละบุรีและเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุจำนวนหลายสถานี เช่น
   สถานี พล.ม. 2 คลื่น AM 963
   สถานี 01 มีนบุรี คลื่น AM 945
   สถานี พล.ม. 2 (ยานเกราะ) คลื่น AM 540
   สถานี กรมการพลังงานทหาร (วพท.) คลื่น AM 792
   สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม

   (กทม.) คลื่น FM 102.25
   (สระบุรี) คลื่น FM 103.25
   (ปากช่อง) คลื่น FM 96.25
   (อุบลฯ) คลื่น FM 94.75


พระประธานกำลังก่อสร้างปางปฐมเทศนา

       การเป็นผู้เสียสละทั้งกายและจิตใจเพื่อประโยชน์สุขกับเทพธิดาและสังคมมนุษย์โลกและหมู่สัตว์เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก

สำนักแสงธรรมส่องชีวิตแห่งใหม่กำลังก่อสร้างเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์สุขสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป สนใจขอเชิญเข้าชมสถานที่สาขาที่4  ต.หนองนาค อ.หินกอง จ.สระบุรี ใกล้หินกอง ห่างจากหินกองประมาณ3 กิโลเมตร ก่อนถึงโรงงานนมเมจิ เส้นทางเข้า จังหวัดสระบุรี

พระสุนทรธรรมภาณจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (คณะธรรมยุต)

      นอกจากนี้ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ( เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี คณะธรรมยุต) ยังได้กระทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ หลายโรงเรียนในเรื่องของทุนการศึกษาและให้อุปกรณ์ในการศึกษา เป็นประธานสร้างอาคารโรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหลายโรงเรียน ฯลฯ ในปัจจุบันกำลังสร้างศาสนสถานแห่งใหม่ เพื่อให้สังคมชาวพุทธทั่วไปได้สักการะ อยู่ใกล้หินกอง จังหวัดสระบุรี สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม รถทุกสายที่ผ่านถนนเข้าสระบุรีและจังหวัดโคราชผ่านทุกคัน สามารถแวะเข้าไปชมสถานที่สาธารณะสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

ผู้ปฏิบัติระลึกถึงธรรมอยู่เสมอ  ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมไม่เสื่อมจากนิพพาน


  


 

  กฏระเบียบสำนัก      บริเวณสำนัก     บริเวณที่พัก      ภาพกิจกรรมล่าสุด     ปฏิทินงานอบรม  


 หลักการปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต แห่งใหม่สาขาที่ 4 ซึ่งกำลังก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ถ.พหลโยธิน กม. 96 เลยแยกหินกองไป 3.4 กม. บนเนื้อที่ โครงการ กว่า 270 ไร่ ต.หนองนาค อ.หนองแค จ.สระบุรี ท่านใดต้องการมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านจิตใจและศาสนสถาน รองรับสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากในอนาคต เชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0867776821 หรือ 

                     ชื่อบัญชี พระสมชาติ ธมฺมโชโต ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ สะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 147-4-65787-9

                    
ชาวพุทธผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมมีจิตใจสูงส่งด้วยหลักคุณธรรมมีความละอายต่อบาปอกุศลต่าง ๆ ป้องกัน

บาปด้วยการรักษาศิล ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ

ภาพทางอากาศ

บริเวณสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา