กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมของสำนักทุกท่านที่มาปฏิบัติ ณ.สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง นอกจากทำวัตรเช้าเย็นแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและฟังธรรมะทุกวัน ตามเวลาที่กำหนด 

ขอเชิญร่วม

สวดมนต์ทำวัตรเย็น กับทางสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตสาขาปากช่อง


เวลา 18.00 น

     จุดประสงค์ของการสร้างสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง เพื่อที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปและเป็นสถานที่อบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้กับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมของสำนัก ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม ก็ได้มีคณะองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนหลายองค์กรหลายหน่วยงานก็ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้จำนวนมากโดยจะมี พระวิทยากรผู้มีคุณวุฒิทั้งทางด้านวิปัสนากรรมฐานและทางด้านปริยัสติธรรมมาให้การอบรมจริยธรรมและคุณธรรม จากการประเมินผลก็ได้รับประโยชน์ในการที่จะนำความรู้เข้าใจด้านจริยธรรม และคุณธรรม ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลแก่ตนเองและสังคมประเทศชาติต่อไป


       บริเวณสำนักกว้างขวางสะอาดร่มรื่นสงบ อากาศบริสุทธิ์เหมาะสำหรับผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทางสำนักก็ให้การสนับสนุนทางด้านความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรม สถานที่รองรับผู้ที่มาอบรมไม่ต่ำกว่า หนึ่งพันคน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้า ร่วมกับทางสำนักแสงธรรมส่องชีวิตสาขาปากช่อง เวลา 04.00 น.


 คณะนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏได้เข้า อบรมจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อที่เป็นแนวคิดปลูกฝัง สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมที่มีความเจริญทางด้านจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคมเพื่อการอยู่เอื้ออาทรการอยู่ร่วมกัน  

      

     นอกจากการฟังคำบรรยายแล้วก็ยังต้องฝึกสมาธิเดินจงกลมเพื่อให้เข้าใจหลักการปฏิบัติฝึกตนในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นฐานของการสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองและสังคมต่อไป  
ผู้เป็นแม่พิมพฺ์ของประเทศชาติ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ ฯ
ทางสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และวัดพระพุทธแสงธรรม ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ต้องขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านเข้าชมเพจนี้ ตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตทุกท่านร่วมเป็นกำลังให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป


การอบรมนักเรียนโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ ทางสำนักมีการจัดอบรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นหมู่คณะแต่ละคณะต้องไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนขึ้นไป


ทุกวันทางสำนักก็มีกิจกรรมการทำวัตรเช้าใน

 

เวลา          04.00-06.00 น.


ทำวัตรเย็น      18.00-21.00 น.            สำหรับวันเสาร์และอาทิตย์


จะเพิ่มเวลาปฏิบัติธรรมตั้งแต่             09.00-11.00 น.                                                                    

พักทานอาหารเทื่ยง                    11.00 -13.00 น.                                              

  

เริ่มปฏิบัติช่วงบ่าย                      13.00 - 15.00 น.

 

และเปิดฟ้งธรรมบรรยายทุกวันปฏิทินงานอบรม             การได้ฟังธรรมบรรยายของนักปราชญ์บัญฑิตซึ่งได้สืบทอดต่อ ๆ มาและปฏิบัติธรรม ย่อมได้ประโยชน์หลายประการ ถ้าน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันย่อมจะนำความสุขความเจริญความเอื้ออาทรมาให้กับตนเองและสังคม จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าอย่างมหาศาลด้วยความไม่ประมาทในชีวิต

กิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา